Статут

Хуманитарне Организације Немањићи - Тићино

 • Име и седиште органзације
 • По правилнику цивилног законика државе Швајцарске и члану 60. основана је организација хуманитарног и непрофитног карактера под именом "Немањићи Тићино" са седиштем у Беллинзони.
 • Циљеви и задаци организације
 • Организација чији су циљеви новчана и материјална помоћ угроженом Српском народу. Приоритети у пружању помоћи организације су вишечлане породице и деца.
 • Стицање срестава и финансирање
 • Организација се финансира чланарином, добровољним прилозима, донацијама и путем организованих манифестација. Прикупљање се врши свим моменталним расположивим средствима.
 • Чланство и чланови
 • Свако правно и физичко лице које уплаћује годишњу квоту, може постати активан члан Организације са правом гласа. Укључење нових чланова може ступити у било ком моменту писменим или усменим путем Организацији. Такође иста задржава право одбијања чланства без обавезе да образложи мотиве одбијања. Чланство ступа на снагу након уплате чланарине. Неактивни чланови не учествују директно у активностима Организације, али су слободни да идејно подржавају исту у њеним циљевима и задатцима. На Годишњој Скупштини неактивни чланови немају право гласа,али имају право на изношење конструктивних идеја за добробит Организације. Члан Организације се постаје донацијом од минимално 20 фр. месечно.
 • Структура организације
 • Састоји се од: Годишње Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора за финансије.
 • Годишња скупштина
 • Извршни орган Организације је Годишња Скупштина. Годишња Скупштина има састанак по правилнику у Фебруару сваке године. Чланови се позивају на Годишњу Скупштину писменим путем бар 3 седмице унапред.
 • Дневни ред скупштине:
 • Бирање чланова управног и надзорног одбора. Усвајање статута, његове измене и допуне. Контрола финансиског пословања Организације. Доношење одлука у вези годишњег буџета. Заинтересованост и одзив чланова. Дискусије о примедбама и жалбама. Сваки активни члан има право гласа, одлуке се доносе већином гласова.
 • Управни одбор
 • Састоји се од најмање 3 и највише 15 чланова са следећим номинама: Председник, секретар и благајник. Управни одбор заступа Организацију и руководи њеним активностима.
 • Одговорност
 • За дуговања Организације одговара само и ексклузивно буџет Организације. Искључује се било каква одговорност индивидуалних чланова Организације.
 • Надзорни одбор
 • Годишња Скупштина бира једном годишње Надзорни одбор који мора бити сачињен од минимум 1 до максимално 2 члана.
 • Измена статута
 • Измена и допуна статута може бити извршена само ако је приликом гласања присутно 3/4 чланова.
 • Престанак рада асоцијације
 • Одлука о престанку рада Организације може бити донета искључиво на Годишњој Скупштини, са минималним присуством од 3/4 активних чланова. Престанком деловања Организације буџет исте ће бити прослеђен некој другој Организацији хуманитарног карактера.
 • Ступање на снагу
 • Наведени статути су прихваћени од стране Извршног одбора 9.новембра 2009. године и ступају на снагу на дан усвајања.
 • Завршни распоред
 • За све не регулисане ставке у статуту Организација се позива на члан 60. регулисани по одредбама ЦЦС.

  новембар 2009, Хуманитарна организација Немањићи - Тићино